Αθήνα : 26.02.2015

Αριθ. Πρωτ. : 701 

Προς :

Αναπλ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης
κ.Πανούση Ιωάννη

Κοινοπ. :
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Θέμα: «Προτεινόμενο Σχέδιο Π.Δ. Για Την Ανανέωση 5ετούς Απασχόλησης Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών»

Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

Ένα από τα θέματα συζήτησης στην συνάντησή μας στις 09-02-2015, ήταν η τροποποίηση του Π.Δ. 109/2013 με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Συναδέλφους Συμβασιούχους Πυροσβέστες να απασχολούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και για τα επόμενα 5 χρόνια.

Κύριε Υπουργέ, οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που πιστοποιείται από το 1998 κάθε έτος με τις συνεχείς πρροσλήψεις Συμβασιούχων Πυροσβεστών.


Το εν λόγω προσωπικό, εργάζεται στο Σώμα χρόνια και έχει εμπειρία η οποία είναι πολύτιμη. Όταν αναφερόμαστε στην εμπειρία το κάνουμε όχι για να βρούμε ακόμα άλλο ένα επιχείρημα, αλλά γιατί η αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεται από τα βιβλία και σε 10 μέρες είσαι έτοιμος να βγεις και να την αντιμετωπίσεις. Επομένως, αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό επιχείρημα για την ανανέωση της νέας πενταετίας των συναδέλγων μας.

Επιπρόσθετα, το εν λόγω προσωπικό έχει ήδη τον ατομικό εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται επιπλέον ο προϋπολογισμός του Πυροσβεστικού Σώματος .


Οι Συνάδελφοι αυτοί, παρά τις επανειλημμένες πολιτικές δεσμεύσεις διακομματικά όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζουν να παραμένουν εργασιακοί όμηροι έως και σήμερα, χωρίς καμία βελτίωση στο εργασιακό τους καθεστώς. Στην κατάστασή τους αυτή ήρθε να προστεθεί και η μείωση του χρόνου απασχόλησής τους από 8 σε 5 μήνες καθώς επίσης και η περικοπή του επιδόματος ανεργίας από 5 σε 3 μήνες. Εύκολα αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, ότι αυτή η εργασιακή τους κατάσταση σε συνδυασμό με την καθημερινότητα που βιώνουμε ως χώρα (φορολογία, ακρίβεια, επαγγελματική αβεβαιότητα κ.α) καθιστά την επιβίωσή τους αδύνατη.

Για τους Συναδέλφους αυτούς οφείλουμε, τόσο εμείς ως συνάδελφοι όσο και η πολιτεία αλλά και οι απαιτήσεις της αντιπυρικής περιόδου, να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας τους μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητά τους.

Για τους παραπάνω λόγους σας προτείνουμε:


α) Την διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου.
β) Να υπάρξει μέριμνα ώστε να δοθεί η δυνατότητα το προσωπικό αυτό να απασχολείται παρέχοντας τις υπηρεσίες του και για τους υπόλοιπους 6 μήνες του έτους, σε κάθε άλλο φορέα με αρμοδιότητα σχετική με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την πολύχρονη εμπειρία τους στο αντικείμενο αυτό, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον συμπληρωματική εκπαίδευση.
Υπενθυμίζουμε ότι για να συμβεί αυτό, χρειάζεται προσαύξηση στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια του προϋπολογισμού. Επίσης, εν αντιθέσει με νέες προσλήψεις, τα άτομα αυτά κατέχουν ήδη σημαντικό εξοπλισμό μέσων ατομικής προστασίας. Τέλος, με την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων, υλοποιείται και η προεκλογική και μετεκλογική δέσμευση της Κυβερνήσεως προς τον κόσμο αυτό.
Σας παραθέτουμε το παρακάτω σχέδιο Π.Δ. ανάλογο του οποίου επιθυμούμε να προωθήσετε.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ


Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης».


Άρθρο 1


• Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 121/2007 (Α΄ 155) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ 1 π.δ 109/2013 (Α΄ 144) αντικαθίσταται ως εξής:
«Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης είναι έξι μήνες (6) μήνες ετησίως. Για το Προσωπικό αυτό παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης τους όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες το επιβάλουν και για τους υπόλοιπους (6) μήνες, μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου με σκοπό να διατίθεται, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας,δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας σε κάθε άλλο φορέα σχετικό με το αντικείμενο αυτό. Με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.

Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ 124/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 118/2005 (Α΄ 175) και με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ 121/2007 (Α΄ 155), του π.δ 109/2013 (Α΄ 144) αντικαθίσταται ως εξής:


«Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2016 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα επόμενα τέσσερα ήτοι 2017,2018,2019 και 2020 εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του παρόντος διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής του.


Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος


• Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

Τηλ. : 6974709262

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Τηλ. : 6986131046

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun