Σας γνωστοποιούμε την υπ΄αρίθμ 21229 οικ. Φ 108.3 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την διαταγή του Αρχηγού Π.Σ. για την υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους Π.Π.Υ. . 

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun