Συνάδελφοι δημοσιεύτηκε η Υπουργική  Απόφαση για τον καθορισμό ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

 

Σάρωση 20160714 6

 

 

 

Σάρωση 20160714 5

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε με τηνπαρούσα ανάρτηση, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου, έτους 2016,

Διαβάστε περισσότερα: Υπουργική Απόφαση περί υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρεσίμων των Συμβασιούχων για το...

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα την υπογραφή συμβάσεων εργασίας εποχικού προσωπικού, η οποία είναι επισυναπτόμενο έγγραφο στη παρούσα δημοσίευση.

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση του Αναπλ. Υπουργού κου Χουλιαράκη για την έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.

pirosbestes

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun