Στην Παρ. Β2 του άρθρου 7 του σχετικού Ν. 3144/2013 γίνεται αναφορά στην άδεια φροντίδας τέκνου που δικαιούται να πάρει ο πατέρας, σε περίπτωση που η εργαζόμενη μητέρα δεν κάνει χρήση της άδειας αυτής. 

Στην Παρ. Β1 του άρθρου 7 του σχετικού Ν. 3144/2013 γίνεται αναφορά στην άδεια φροντίδας τέκνου και στον τρόπο που μπορεί να χορηγηθεί 

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun