Συνάδελφοι,

εξεδόθη η Απόφαση περί Αποστολής Φύλλων Εκθέσεων Ικανότητας και Υπηρεσιακής Απόδοσης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, έτους 2016.

Τα σχετικά φύλλα θα αποσταλούν στο Α.Π.Σ. το αργότερο μέχρι 05-11-2016.

Σάρωση 20160914 2

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun