Αθήνα : 06.03.2015

Αριθ. Πρωτ: 732

Προς:

Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης

κ. Πανούση Ιωάννη

Θέμα: "Θεμελίωση Δικαιώματος Συμμετοχής Σε Ενδοσχολικές Εξετάσεις Εσπερινού Λυκείου & Σε Πανελλαδικές Υπαγόμενοι Στην Κατηγορία Των Στρατεύσιμων Μαθητών ”

1.1 Ισχύον Νομικό Καθεστώς :

Στις διατάξεις του άρθρου 65 ΒΔ 20-6 - 7 - 1955 ορίζεται ότι : 1.Οι δικαιούμενοι εξετάσεως δυνάμει των περί στρατευσίμων ευεργετικών διατάξεων, εφ' όσον διαρκεί η στράτευσις αυτών και είναι μαθηταί των Α! , Β!, Γ! και Δ! τάξεων δύναται να προσέλθωσιν εφ'άπαξ εις εξέτασιν δια τα μαθήματα ενός σχολικού έτους εντός μιας των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εάν όμως είναι μαθηταί των Ε! και ΣΤ! τάξεων δια δύο το πολύ φοράς δια τα μαθήματα δύο σχολικών ετών ενός καθ' εκάστην προσέλευσιν. 2. Ως έχοντες την ιδιότητα του στρατιώτου δυναμένου να τύχη του εις τους στρατευσίμους παρασχεθέντος ευεργετήματος νοούνται οι εις τον στρατόν (ξηράς, θαλάσσης, αέρος) κατατασσόμενοι προς εκπλήρωσιν θητείας είτε υποχρεωτικώς είτε εθελουσίως. Ωσαύτως ως στρατεύσιμοι θεωρούνται και οι κατατασσόμενοι εις τα Σώματα Ασφαλείας, οι μεν της Χωροφυλακής διανύοντες τριετή υποχρέωσιν στρατιωτικής θητείας οι δε της αστυνομίας πενταετή τοιαύτην.

Σύμφωνα με την υπ αριθμόν 27484/25-2-69 ερμηνευτική εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρεται ότι ως έχοντες την ιδιότητα του στρατιώτη και δυνάμενοι να έχουν τα ευεργετήματα που παρέχονται στους στρατεύσιμους περιλαμβάνονται ακόμη οι: α) του Λιμενικού Σώματος β) Οι μόνιμοι Υπαξιωματικοί ξηράς, θαλάσσης και αέρος. γ) Οι μόνιμοι Αξιωματικοί ξηράς, Θαλάσσης και αέρος. δ) Οι μαθητές της σχολής Τεχνιτών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. ε) Οι μόνιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και άνδρες των σωμάτων Ασφαλείας.

Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 46 Ν 2413/1996 ορίζεται ότι οι μαθητές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διακόπτουν τη φοίτηση τους εξ αιτίας μεταξύ άλλων στράτευσης , μπορεί να χαρακτηρίζονται ως « κατ ιδίαν διδαχθέντες» και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν . Με προεδρικό διάταγμα εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ ιδίων διδαχθέντων και καθορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Κατ΄ εξουσιοδότηση της τελευταίας ως άνω διάταξης εκδόθηκε το ΠΔ 60/2006 όπου στο άρθρο 33 παρ 1 αυτού ορίζεται ότι στη κατηγορία των « κατ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών» υπάγονται ακόμα οι μαθητές του άρθρου 65 του ΒΔ της 20-6/8.7.1995 ενώ στη παρ 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι οι «κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι , εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου , στα μαθήματα της τάξης του Λυκείου στην οποία ζητούν εξέταση.

Με τη δε παράγραφο 2 παρ 1 του Ν 3421/2005 ερμηνεύθηκε αυθεντικά ο όρος του « Στρατεύσιμου» και πλέον στρατεύσιμοι είναι οι υπόχρεοι σε στράτευση , οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς να έχουν εκπληρώσει την στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τους.

Ήδη έχει εκδοθεί η με αριθμό γνωμοδότηση 530/2011 του ΝΣΚ ώστε γνωμοδοτήθηκε αρνητικά ερώτημα περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65 του Β.Δ 20.6/8.7.1955 σε περίπτωση μόνιμου υπαξιωματικού εγγεγραμμένου σε εσπερινό λύκειο, με την αιτιολογία ότι δεν υπάγεται στην έννοια του στρατεύσιμου ο μόνιμος υπαξιωματικός ο οποίος μη υποχρεωτικά ή εθελούσια υπηρετεί την θητεία του αλλά επέλεξε την ένταξη του σε μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και επομένως δεν χρειάζεται να διακόψει τις σπουδές του για να υπηρετήσει ούτε φοιτά σε σχολείο κατά τη διάρκεια της στράτευσης του.

Ούτως η ανωτέρω γνωμοδότηση διευκρίνισε τα περί της με αριθμό 27484/25-2-69 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως επί του ζητήματος του μονίμου των υπαξιωματικών.

Ωστόσο – παρά τα ανωτέρω – ημείς υπηρετούμε το σώμα Πυροσβεστών σε καθεστώς μη μόνιμο αλλά παραλλήλως με τους υπαλλήλους του Λιμενικού Σώματος αιτούμεθα όπως τύχουμε των ευεργετημάτων που το ανωτέρω καθεστώς παρέχει.

Αξιότιμε κ. Αναπλ. Υπουργέ,

Παρακαλούμε για τα νόμιμα ήτοι την έκδοση εγκυκλίου ή διατάγματος που να μας περιλαμβάνει στα παρεχόμενα ευεργετήματα που απολαμβάνουν άλλοι υπηρετούντες σε σώματα ασφαλείας και μη.

Με εκτίμηση,

Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                                                                                                                                    Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Τηλ: 6974709262                                                                                                                                                                                                  Τηλ: 6986131046