Αριθ. Πρωτ : 2478                                                             Αθήνα: 30.11.2017
Αρ. Σελίδων : 2

Προς :
1.Διοικητές ΔΙ.Π.Υ.Ν.
2.Διοικητές Π.Υ.
3.Διοικητές Π.Σ.
4.Διοικητές Π.Κ.

Κοινοποίηση
Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Γνωστοποίηση εγγράφων -χορήγηση πρόσθετων αναπαύσεων »

Σχετικά :
α. Το υπ αρίθμ πρωτ. 046/17-07-2017 έγγραφο-ερώτημα του Σωματείου Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου “Οι τρείς παίδες εν καμίνω” προς το ΑΠΣ με θέμα : Παροχή διευκρινήσεων.
β. Το υπ αρίθμ πρωτ. 50369 Φ. 105.6/31-07-2017 έγγραφο του ΑΠΣ απάντηση επ αυτού με θέμα Παροχή Διευκρινήσεων .
γ. Το υπ αρίθμ. πρωτ. 2341/04-08-2017 έγγραφο-ερώτημα της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. προς το ΑΠΣ με θέμα : Παροχή διευκρινήσεων.
δ. Το υπ αρίθμ 70518 Φ.105.6/09-11-2017 έγγραφο του ΑΠΣ απάντηση επ αυτού με θέμα Απάντηση σε έγγραφο σας..

Αξιότιμοι κοι Διοικητές σας γνωστοποιούμε την παραπάτω επισυναπτόμενη αλληλογραφία μεταξύ ημών και του αρμοδίου τμήματος του ΑΠΣ σχετικά με την χορήγηση προσθέτων 8ωρων αναπαύσεων α) στους ΠΠΥ (τριετείς) των οποίων η θητεία παρατάθηκε για 3 έτη επιπλέον δυνάμει του άρθρου 13 Ν. 4455/2017 , β) στους ΠΠΥ (πενταετείς) των οποίων η θητεία ανανεώθηκε για 5 έτη και γ) για τους Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης (Συμβασιούχους Πυροσβέστες).
Συμφώνως της ανωτέρω αλληλογραφίας και δυνάμει των σχετικών απαντήσεων του ΑΠΣ (έγγραφα σχετικά με αριθμό β και δ) οι οποίες εξεδόθησαν ως απάντηση στα ερωτήματα μας (έγγραφα σχετικά α και γ) οι Διοικητές οφείλουν να χορηγούν πρόσθετη 8ωρη ανάπαυση συμφώνως των αναγραφομένων στα β και δ σχετικά έγγραφα -απαντήσεις συμφώνως των υπ αρίθμ Διαταγών του ΑΠΣ 9459 Φ.105.6/16-03-1987 και υπ αρθιμ 26569 Φ105.6/26-4-2017.

Παρακαλούμε,
Α) όπως εφαρμόσετε τις ως άνω Διαταγές του ΑΠΣ, όπως αυτές αναλύονται στις ως άνω απαντήσεις του ΑΠΣ στα σχετικά ερωτήματα μας.
και Β) επίσης παρακαλούμε και την αναδρομική αποκατάσταση και εφαρμογή τους σε τυχόν περιπτώσεις, όπου αυτές δεν έχουν έως σήμερα τηρηθεί.

                                                                   Με εκτίμηση,
                                                                Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                              Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                             Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun