ΥΑ με θέμα  <<Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους 2.184 πυροσβεστες πενταετούς υποχρέωσης ,των οποίων η θητεία παρατάθηκε για τρία (3)έτη.>>

 

Αρ. Πρωτοκ. 2500 27.12.2017 ΥΑ με υπερωρίες νυκτερινά και εξαιρέσιμες τριετών ΠΠΥ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτοκ. 2500 27.12.2017 ΥΑ με υπερωρίες νυκτερινά και εξαιρέσιμες τριετών ΠΠΥ 2

 

 

 

 

Αρ. Πρωτοκ. 2500 27.12.2017 ΥΑ με υπερωρίες νυκτερινά και εξαιρέσιμες τριετών ΠΠΥ 3

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun