Ν 4579/2018: -Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας

Άρθρο 22

1. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του τετάρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α' 61) και του πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων που κυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 76746 οικ. Φ300.2/11.12.2015 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (Γ' 1308) παρατείνεται από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.12.2019.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, μπορούν να προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, υποψήφιοι από τους πίνακες επιτυχόντων της παραγράφου 1 κατά τη σειρά επιτυχίας τους και εφόσον έχουν, κατά το χρόνο πρόσληψής τους, τα προσόντα που προβλέπονται από την οικεία προκήρυξη, εκτός της ηλικίας, την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

3. Εάν κατά το χρόνο πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας με τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις, οι ως άνω επιτυχόντες διορίζονται σε ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας που συνιστώνται με την απόφαση της παραγράφου 2.

4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα θέματα εκπαίδευσης και κατάταξης των προσώπων που προσλαμβάνονται με τη διαδικασία του παρόντος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και σχετικό θέμα.

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun