Αριθ. Πρωτ: 3211                                        Αθήνα: 30.07.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι για τους νεοεισερχόμενους πενταετείς πυροσβέστες (797), όσο αναφορά για την κανονική άδεια τους, που δικαιούνται, ισχύει ότι αναφέρει το παρακάτω Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 82/2016, Άρθρο 1: “1) Η παράγραφος 2 του άρθρου 99 του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Πυροσβεστών και τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δικαιούνται κανονική άδεια δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας εντός του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εξήλθαν από αυτή και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. Μετά τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας προθεσμίας, οι ημέρες άδειας που χορηγούνται σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο αφαιρούνται από τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας, που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος».”
Επίσης αυτοί οι συνάδελφοι, δικαιούνται και την βραχεία άδεια των 11 ημερών, η οποία όμως πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως της 31 Δεκεμβρίου του 2019.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                         Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                       Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun