Αριθ. Πρωτ: 3214                            Αθήνα: 07.08.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε απάντηση, σχετικά με το έγγραφό μας, με Αριθ. Πρωτ: 3213, το οποίο εστάλη στις 02.08.2019, και είχε να κάνει με αποσπάσεις και χορηγήσεις δεδουλευμένων σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Αναφοριά με την χορήγηση προκαταβολής των δεδουλευμένων, σας γνωρίζουμε ότι δύναται ο κάθε υπάλληλος να υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία του (ΜΕΤΠΕ).

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος             Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                          Τηλ: 6976911880

   Η απάντηση έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                          ΑΘΗΝΑ 05-08-2019
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                                                                   ΠΡΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ                                                                                             ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                      ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ                                           ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΛΑΡΝΑΚΟΣ 18                                                                             ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Τ.Κ. 12135 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αριθ. Πρωτ 50066

ΘΕΜΑ: “Παροχή στοιχείων’’.
ΣΧΕΤ: α) Υπ’ αριθ. 3213/2-8-2019 έγγραφό σας.
β) ΚΥΑ 2/66739/0022 << Οδοιπορικά έξοδα και λοιπά έξοδα του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΦΕΚ 1394 τ.Β/15-11-2000).>>

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας γνωρίζουμε οτι η εκκαθάριση των δαπανών απόσπασης για όσους υπαλλήλους δικαιούται έξοδα απόσπασης σύμφωνα με τις διαταγές του Α.Π.Σ., γίνεται μετά την ολοκλήρωση της απόστασης με την αποστολή των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Γραφείο Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχουν σταλθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις ΠΕ.ΠΥ.Δ. αναλυτικές οδηγίες για την ορθή σύνταξη και αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορά την απόσπαση των υπαλλήλων στο Μ.Ε.Τ.Π.Ε.
Αναφορικά με τη χορήγηση προκαταβολής των δεδουλευμένων σχετικά με την ανωτέρω απόσπαση, σας γνωρίζουμε ότι δύναται ο υπάλληλος να υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία του (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) για χορήγηση προκαταβολής. Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ώστε να εξεταστεί από το αρμόδιο Γραφείο Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής.

                                                                                                           

                                                                                                                          Ο
                                                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                                                ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun