Αρ. Πρωτ: 3855                                                                      Ημερομηνία: 8/7/2021

                                                                                                               Προς:

                                                                                                  Σωματεία - Μέλη

Θέμα: “Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αριθ. 38969 Φ.509.2 / 5-7-2021 διαταγή”

Συνάδελφοι - ες,

Ένα ακόμα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας πήρε σάρκα και οστά αφού βάση της 38969 Φ. 509.2 / 5-7-2021 διαταγής με θέμα “Ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο μετά την  01-01-2021” οι Μόνιμοι υπάλληλοι του ΠΣ που έχουν προσληφθεί  μετά την 01-01-2011, έχουν σήμερα κύρια ασφάλιση για σύνταξη στο ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. και έχουν έστω και μια ημέρα ασφάλισης σε φορέα του Δημοσίου (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) πριν την 01-01-2011, μπορούν όσοι το επιθυμούν, να αλλάξουν το συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό καθεστώς από ΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ σε πρώην Δημόσιο, αποστέλλοντας στο Τμήμα Αποδοχών, Ασφάλισης, Πρόσθετων και Παρεπόμενων Παροχών:

1) αίτηση του Υπαλλήλου στην οποία θα ζητείται η αλλαγή ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος από ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. σε πρώην Δημόσιο, λόγω απασχόλησης σε Δημόσιο Φορέα πριν την 01-01-2011.

2) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, την οποία μπορείτε να την εκτυπώσετε μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr/el/bebaiose-proyperesias).

Όταν πραγματοποιηθεί η αλλαγή του συνταξιοδοτικού - ασφαλιστικού καθεστώτος, όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει αίτηση ώστε να αναγνωριστεί ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών (μάχιμη πενταετία), με κόστος 39,87€/μήνα * 60 μήνες.

Επίσης δύναται να αναγνωριστεί ως συντάξιμος ο χρόνος στρατιωτικής θητείας ή τα έτη σπουδών με κόστος: μεικτές αποδοχές - πενθήμερα / νυχτερινά * 20% * μήνες στρατιωτικής θητείας / σπουδών.

Συνάδελφοι - ες, ο αγώνας συνεχίζεται.....

 Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

 

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                                               Πέπλης Λ. Στυλιανός

 

Τηλ.: 6974709262                                                                                                                  Τηλ.: 6976911880

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun