Μέλη  της Ομοσπονδίας γίνονται τα Σωματεία της χώρας τα οποία περιλαμβάνουν στη δύναμή τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, καθώς και Πυροσβέστες απασχολούμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Απαγορεύεται η εγγραφή περισσότερων του ενός Σωματείων εφόσον προέρχονται από την ίδια πόλη.

 

Για την εγγραφή Σωματείου στη δύναμη της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. απαιτείται απόφαση της Διοικήσεώς της, η οποία εκδίδεται μετά από την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών :

  1. Έγγραφη αίτηση, η οποία να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Σωματείου φυσικών μελών, κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του με την ιδιότητα του καθένα και ονομαστική κατάσταση των γραμμένων μελών του Σωματείου.
  2. Ονομαστικό πίνακα των προσώπων, τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού τους.
  4. Αντίγραφο αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, από την οποία να προκύπτει η βούληση των φυσικών μελών για την εγγραφή του Σωματείο στη δύναμη της Ομοσπονδίας και η ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
  5. Καταβολή του δικαιώματος εγγραφής αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Διοίκησης για την έγκριση εγγραφής του Σωματείου στην Ομοσπονδία.

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση και την απόφασή της τη γνωστοποιεί εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, αλλιώς μετά την παρέλευσή του, αυτή θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει απορριφθεί από το χρόνο υποβολής της. Η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Το Σωματείο του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε, μπορεί να προσφύγει στο αμέσως επόμενο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, όπου και θα αποφασιστεί τελεσιδίκως η εγγραφή ή μη του Σωματείου μη στερούμενος του δικαιώματός του ταυτόχρονα να προσφύγει στην αρμόδια Δικαστική Αρχή και να ζητήσει την εγγραφή του. Στη σχετική συζήτηση, που γίνεται στο Συνέδριο πριν από την ημερήσια διάταξη, δικαιούται να μετέχει και το ενδιαφερόμενο Σωματείο με δύο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.