Οι Σκοποί της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.) είναι οι ακόλουθοι :


1. Η εργασιακή μας αποκατάσταση με τρόπο που να εξασφαλίσει τη διαρκή εργασιακή μας σχέση.
2. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της Δυνάμεώς της.
3. Η προστασία των εργαζομένων από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων από κοινού ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής του Κράτους καθώς και στο Διεθνή χώρο.
4. Να διαφωτίζει τα Σωματεία - Μέλη της για την κοινωνική τους αποστολή, τη θέση τους στην Κοινωνία, τον τρόπο και το συντονισμό των επιδιώξεων των συμφερόντων τους και κυρίως να αναπτύσσει την αλληλεγγύη μεταξύ τους.
5. Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας για όλα τα φυσικά μέλη των Σωματείων - Μελών της.
6. Η ίδρυση εθελοντικών ομάδων με σκοπό την άμεση επέμβαση και τη παροχή βοήθειας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών σε Δήμους και Κοινότητες, Νομαρχίες και κάθε φορέα άμεσης επέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.
7. Η ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή της Ομοσπονδίας στα υπηρεσιακά συμβούλια και στις επιτροπές που συνιστώνται για τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα προσλήψεων, μεταθέσεων καθώς και θέματα που αφορούν άμεσα τους συμβασιούχους εργαζομένους πυρόσβεσης - διάσωσης.
8. Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε είδους παρεμβάσεις, καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και τη δράση του.