Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας συστήθηκε το 2007 με πόρους από τα μέλη της Ομοσπονδίας και με σκοπό την ενίσχυση των φυσικών μελών των Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας, όταν υποστούν ζημιά ή έχουν οικονομική ανάγκη, εξαιτίας γεγονότων που οφείλονται στην παροχή της εργασίας τους, στην άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους, σε βλάβη υγείας, σε θάνατο, σε οικογενειακά προβλήματα ή σε ανωτέρα βία. Η κάλυψη των ζημιών αυτών μπορεί να είναι ολική ή μερική, σύμφωνα με τις δυνατότητες του Ταμείου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π..

 

Οι πόροι του Ταμείου Αλληλοβοήθειας είναι:

α) Ειδική εισφορά των μελών των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.,
β) Έρανοι που αποφασίζονται από το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.,
γ) Ποσοστό από τη μηνιαία συνδρομή των φυσικών μελών των Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της για κάθε διαχειριστικό έτος,
δ) Έσοδα από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό,
ε) Χορηγίες και δωρεές.
 
Όλοι οι λοιποί όροι, προϋποθέσεις και ρυθμίσεις όπως και η Διοίκηση του Ταμείου θα καθορισθούν με Κανονισμό που θα καταρτισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π..
 
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας διοικείται προσωρινά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, το οποίο έχει και την αρμοδιότητα να διορίσει προσωρινή Τριμελή Επιτροπή μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του και την εκλογή της Τριμελούς Επιτροπής από το πρώτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο Τακτικό Συνέδριο για έγκριση ειδικό ισολογισμό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Ειδικό κεφάλαιο για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας περιέχεται και στην έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που υποβάλλεται στο Τακτικό Συνέδριο.
 
Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας είναι τα φυσικά μέλη των Σωματείων - Μελών της Ομοσπονδίας που επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτό. Κάθε μέλος που επιθυμεί την εγγραφή του οφείλει να καταβάλλει μαζί με την αίτηση εγγραφής του το ποσό των εκατό ευρώ (100€). Τα φυσικά μέλη των Σωματείων - Μελών της Ομοσπονδίας που αποδεδειγμένα έχουν καταβάλει το ανωτέρω ποσό κατά το έτος 2007 απαλλάσσονται από την ανωτέρω καταβολή.