Συνάδελφοι,

σας επισυνάπτουμε την Αποφαση Αρχηγού Π.Σ σχετικά με την "Κλήση για ορκωμοσία ογδόντα δύο (82) υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, έτους 2015 και ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης"

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun